MasPro BV

Met reeds 14 jaar ervaring in de algemene schrijnwerkerij, hebben wij ons gespecialiseerd in massieve houtprojecten.
Gevelbekledingen, poorten, binnendeuren, parketten, badkamers, bijgebouwen, …

Maatwerk blijft kunst, elk massief project is uniek. Uw wensen worden gerealiseerd met passie en traditioneel vakmanschap.

Wij zoeken samen met U, de stijl en houtsoort dat bij U past.

Wij werken met eik, afzelia, merantie, padouk, afrormosia, …

Alsook kunnen wij Uw project begeleiden van A-Z, wij werken met vaste onderaannemers, en volgen zelf alle werken op.

Algemene facturatievoorwaarden

MasPro BV
 1. Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de algemene factuurvoorwaarden van MasPro BV waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen ed, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. De evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschied op risico van de geadresseerde, tenzij anders vermeld.
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 6. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
 7. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere levering of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 8. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot annulatie van bestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 9. Elke vervallen en niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een verwijlinterest van 12% per jaar, tot op datum van algehele betaling. De conventionele interestvoet van 12% blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht. De eventuele in rekening gebrachte kredietbeperking op de factuur mag in aftrek gebracht worden bij tijdige betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 10. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht kalenderdagen na verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien van rechtswege verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 Euro vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen. Dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 11. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 12. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Klachten over levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de vijf dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
 14. Opmerkingen in verband met de factuur en/ of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
 15. Elke offerte blijft 30 dagen geldig na offertedatum.
 16. Deze factuurvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.
 17. Standaard behouden wij ons het recht om na afloop van onze werken beeldmateriaal te nemen van de door ons geleverde en/ of geplaatste realisaties. Dit beeldmateriaal zullen wij gebruiken voor publiciteitsdoeleinden (vb. facebook, sociale media, website,…) Indien U niet langer wenst dat wij dit beeldmateriaal gebruiken kan U ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen of ons hierover per mail verwittigen.
 18. Door het aangaan van de samenwerking met ons, verklaart u zich als klant akkoord met onze privacy verklaring.
  Onze privacy verklaring kan ten allen tijden schriftelijk opgevraagd worden bij ons alsook kan deze geraadpleegd worden op onze website www.maspro.be.